Tập ảnh : Hình quan khu Căn cứ Minh Đạm 2015 _ Biển Long Hải

88